שאלון הוועדה לפיצוי קורבנות גזילת הרכוש שהתרחשה בגין החקיקה אנטישמית תקופת כיבוש צרפת בידי הנאצים

Résumé : Le formulaire d'indemnisation comprend : un questionnaire, une procuration et un pouvoir.

Contributeur : Services du Premier ministre
Déposé le : mardi 15 janvier 2019
Dernière modification le : jeudi 25 avril 2019

Télécharger

questionnaire_hb_25-5-2018.pdf
Fichier(s) produit(s) par l'(les) auteur(s)

Citer

שאלון הוועדה לפיצוי קורבנות גזילת הרכוש שהתרחשה בגין החקיקה אנטישמית תקופת כיבוש צרפת בידי הנאצים.
Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation.
25/05/2018
Document téléchargé depuis https://www.documentation-administrative.gouv.fr/adm-01858679
© Licence ouverte v 2.0

Partager